Gemakkelijk bereikbaar via telefoonof met de contactformulieren 0486/51.01.77

Algemene verkoopvoorwaarden

Bedrijf: Grand-Duc sprl
Adres: Marius Renardlaan 2 bus 22  te 1070 Brussel (Anderlecht)
E-mailadres: grand.duc11@gmail.com
Telefoonnummer: +32 (0)486 51.01.77
Btw-nummer: BE0415733783

I. Modaliteiten voor onlineaankopen

Artikel 1 – Voorwerp en toepassingsdomein

1.1. Onderhavige algemene verkoopvoorwaarden bepalen de rechten en plichten van de partijen in het kader van de verkoop van producten via de website curious-dealer-belgium, op het adres http://curious-dealer-belgium.com. Onderhavige voorwaarden gelden uitsluitend voor de verkoop van producten die op de website worden aangeboden.

1.2.  De algemene voorwaarden worden overeengekomen tussen enerzijds het bedrijf GRAND-DUC sprl (btw BE0415733783), met maatschappelijke zetel Marius Renardlaan 2 bus 22, 1070 Brussel (Anderlecht), in België, hierna de “Verkoper” genoemd, en anderzijds de persoon die de website raadpleegt en er een aankoop doet, hierna de “Klant” genoemd. De Klant en de Verkoper worden samen de “partijen” genoemd. Partijen komen overeen dat hun relaties uitsluitend worden geregeld door de algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

1.3. Voor elke bestelling van een product of dienst, aangeboden op de website, moeten eerst de algemene voorwaarden worden gelezen en uitdrukkelijk aanvaard door de Klant, evenwel zonder schriftelijke handtekening als aanvaarding door de Klant. In overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen in België met betrekking tot elektronische handtekeningen kan de Verkoper ervan uitgaan dat de bestelling van de klant via de voorgestelde weg (zie artikel 3.3) een elektronische handtekening vormt met de waarde van een schriftelijke handtekening en met alle contractuele gevolgen.

1.4. De Klant die een product bestelt op de website moet beschikken over al zijn juridische bevoegdheden. 

1.5. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden op elk willekeurig ogenblik te wijzigen. In dat geval zijn de toepasselijke voorwaarden die voorwaarden die gelden op de datum van de bestelling door de koper.


Artikel 2 – Bescherming van de privacy

Het bedrijf Grand-Duc sprl verbindt zich ertoe om nauwgezet het in het bedrijf gestelde vertrouwen te respecteren en de wettelijke verplichtingen tot bescherming van de privacy te zullen toepassen. Daarom hebt u als Klant een recht op toegang, rechtzetting en intrekking van uw gegevens. Dit recht kunt u uitoefenen op het adres Marius Renardlaan 2 bus 22 te 1070 Brussel of per e-mail op het adres info@curious-dealer-belgium.com.

Artikel 3 – Modaliteiten voor onlineaankopen

3.1. Aankoopprijs voor het product of de dienst
De prijs voor de producten of diensten die op de website worden verkocht, wordt opgegeven in Euro btw inbegrepen. Deze prijs omvat niet de kosten voor levering die ten laste van de Klant zijn. 
Zelfs als de Verkoper zijn prijzen na de verkoop zou wijzigen, worden de producten aangerekend op basis van de prijs die geldt op het ogenblik dat de bestelling wordt bevestigd.

3.2. Leveringskosten
Bij de bestelling verbindt de Klant zich ertoe om naast de prijs voor het aankopen van de bestelde producten ook de leveringskosten te betalen. Als deze na de aankoop worden gewijzigd, worden de kosten aangerekend op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik dat de bestelling wordt bevestigd.  Deze worden niet terugbetaald als de Klant zijn bestelling terugstuurt volgens zijn recht op intrekking of de wettelijke garanties, in overeenstemming met respectievelijk artikels 6 en 8 van onderhavige algemene voorwaarden.

3.3. Om een bestelling te plaatsen, moet de Klant het bestelformulier invullen dat beschikbaar wordt gesteld op de website, en een e-mail sturen naar het adres info@curious-dealer-belgium.com, waarbij hij de vereiste informatie voor de transactie moet meedelen, onder andere alle referentienummers van de gekozen producten. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld indien verkeerde informatie wordt gegeven.
Door zijn bestelling te plaatsen, aanvaardt de Klant onderhavige algemene voorwaarden volledig en verbindt hij zich ertoe om het volledige verschuldigde bedrag te betalen.

3.4. De gegevens die worden geregistreerd door de Verkoper vormen het bewijs van de contractuele relaties tussen de partijen.

3.5. De Verkoper behoudt zich het recht voor om elke bestelling of elke levering te weigeren of te annuleren in het geval van een geschil met de Klant, de volledige of gedeeltelijke niet-betaling van een eerdere bestelling of wanneer de betaling per kredietkaart wordt geweigerd door de bankinstelling. In dat geval kan de verantwoordelijkheid van de Verkoper niet worden ingeroepen.

3.6. De Klant kan zijn bestelling annuleren zolang deze niet is verzonden. De bestelling wordt in dat geval onmiddellijk geannuleerd, alsook de vraag tot betaling indien deze nog niet werd uitgevoerd. Als de betaling al werd ontvangen door de Verkoper, krijgt de Klant de volledige aankoopprijs terugbetaald.  Na de levering van de aankoop kan de Klant de bestelling niet meer annuleren, maar hij kan gebruik maken van zijn recht op intrekking (zie artikel 6)


Artikel 4 – Betalingsmodaliteiten

4.1. De betaling van de aankopen kan op verschillende manieren worden uitgevoerd:
door een voorafgaande bankoverschrijving  op de rekening BE36 0682 1243 5481 (BIC: GKCCBEBB) op naam van Grand-Duc sprl 
in contanten "Geen rekening houden met de verplichting tot betalen bij het ophalen", betaling bij ontvangst van de bestelling, contante betaling uitsluitend geldig wanneer de goederen door de klant worden opgehaald. 


4.2. De geldigheid van de betaling wordt al dan niet bevestigd na controle door de uitgevende bankinstelling. Als de betaling wordt bevestigd, gebeurt het afnemen volgens de modaliteiten die zijn overeengekomen met de bank die de kaart uitgeeft. Het (de) bestelde product(en) blijft(blijven) de volledige eigendom van de Verkoper tot de volledige betaling van de bestelling door de koper.


4.3. Aansprakelijkheid
In het geval van ongemakken of schade te wijten aan het gebruik van het internet (computervirus, verlies van gegevens onder andere), kan de aansprakelijkheid van de Verkoper niet worden ingeroepen. 

Artikel 5 – Verzending en geografische zones


5.1. Elke levering wordt geacht te zijn uitgevoerd bij de ontvangst van het product door de Klant, waarbij de risico’s ook automatisch op hem overgaan. Het bewijs van ontvangst gebeurt door de leverancier.

5.2. Bij de ontvangst van zijn pakket moet de Klant de kwaliteit van zijn aankoop controlerenDe verkochte artikelen zijn tweedehandsgoederen in de staat die is gekend door de koper. Hij kan het pakket weigeren wanneer duidelijk is dat dit werd geopend of duidelijke sporen van beschadiging vertoont te wijten aan een slechte behandeling tijdens de levering. In dit tweede geval moet klacht worden neergelegd bij de verkoper binnen de drie werkdagen na de levering van het pakket. De klacht moet uitsluitend worden gericht per aangetekend schrijven aan de zetel van Grand-Duc sprl, Marius Renardlaan 2 bus 22 te 1070 Brussel (Anderlecht) samen met een kopie van de aankoopfactuur en de leveringsbon met schriftelijk voorbehoud, zoals hiervoor vermeld. Na deze termijn worden de goederen geacht definitief conform te zijn en aanvaard door de koper en er wordt daarna geen rekening meer gehouden met klachten.

5.3. Enige vertraging bij de levering geeft in geen geval het recht op annulering van de bestelling. De verkoper verbindt zich ertoe om de koper te verwittigen van elke ongewilde vertraging bij de levering.

5.4. De leveringen worden alleen uitgevoerd in de overeengekomen geografische zones. 


Artikel 6 – Recht op intrekking

6.1. De consument heeft het recht om de onderneming ervan op de  hoogte te stellen dat hij afziet van de aankoop, zonder boetes en zonder opgave van reden, binnen de veertien (14) kalenderdagen te tellen vanaf de dag volgend op de dag van levering van het goed of het afsluiten van het dienstencontract in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 6 APRIL 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming. Dit recht op herroeping geldt niet voor de professionele koper.

6.2. Vanaf het ogenblik dat de klant heeft gemeld de bestelling geheel of gedeeltelijk te willen terugsturen, beschikt hij over een termijn van 10 kalenderdagen om de producten terug te sturen aan de verkoper. Wanneer deze termijn niet wordt nageleefd, verliest de klant zijn recht op intrekking en zijn bestelling wordt beschouwd als definitief. De privékoper moet de goederen op eigen risico en verantwoording en op eigen kosten (transportkosten + verzekering) terugsturen naar de maatschappelijke zetel van Grand-Duc sprl, Marius Renardlaan 2 bus 22 te 1070 Brussel (Anderlecht). De klant moet het bewijs van verzending bewaren.

Artikel 7 – Garantie

De verkochte artikelen zijn tweedehandsgoederen en dus zonder garantie omdat ze in de staat zijn, gekend door de koper.

Artikel 8 – Geschillen

8.1. De onderhavige algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wet. In het geval van een geschil zijn alleen de rechtbanken van het juridisch arrondissement van de maatschappelijke zetel van de onderneming Grand-Duc sprl bevoegd indien er vooraf geen minnelijke oplossing gevonden kan worden.

8.2.De communicaties tussen de twee partijen die worden bewaard door de Verkoper worden geacht bewijsstukken te zijn waarmee rekening kan worden gehouden.

8.3. De onderhavige algemene voorwaarden vormen een contractueel geheel tussen de twee partijen. Wij stellen alles in het werk om deze up-to-date te houden in overeenstemming met de Belgische juridische wijzigingen die er mogelijk invloed op kunnen hebben. Toch kan het voorkomen dat sommige van deze artikelen volgens de wet, een reglement of na een definitieve beslissing van een bevoegde rechter worden beschouwd als ongeldig. In voorkomend geval blijven evenwel alle andere bepalingen volledig van kracht.